Hotel w Głogówku

Hotel Fantazja

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia następuje po przez dokonanie rezerwacji lub zapłaty całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hotelu. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji w pokoju, a także na stronie internetowej.
 • Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu ( z góry ) . Doba hotelowa trwa od godz. 12:00 do godz. 10:00 w dniu następnym. Opłata za przedłużenie doby wynosi 10 zł od osoby za każdą godzinę przedłużoną. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej.
 • Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby.
 • Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę na terenie hotelu, bądź zakłócał pobyt innych gości.
 • Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzeń lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Dzieci poniżej 12 rok życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 • Za zgubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 50 zł.
 • Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Nie pobieramy opłaty za zwierzęta, ale Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 • Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać na jego terenie do godz. 22:00
 • W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godzinny 22:00 do godziny 6:00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innym gościom.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, kuchenek elektrycznych i innych urządzeń niestanowiących wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerów. Niedozwolone jest również używanie otwartego ognia.
 • W pokojach jak i na terenie całego obiektu obowiązuje ZAKAZ PALENIA!!
  Złamanie zakazu pociąga za sobą karę pieniężną w wysokości 400 zł.
 • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotelu może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

Życzymy miłego pobytu w Hotelu Fantazja.